ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Електронний підручник

 

Головна

Теоретичні відомості

Тести

Практичні роботи

Глосарій

Список використаних джерел

Навчальна програма

Укладачі

Список використаних джерел:

 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2756-VI зі змінами та доповненнями, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 9 із змінами і доповненнями) № 514-VI http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17/paran221#n221

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 – III від 7 грудня 2000 року – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/parao2#o2

6. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2374-14

7. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» № 543/96-ВР від 22.11.1996 р. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80

8. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

9. Постанова від 30.06.2016  № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» № 23 від 25.01.2012 р. –

10.   Інструкція НБУ «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах» № 492 від 12.11.2003 р. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

11.   Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» № 22 від 21.01.2004 р. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04

12.   Інструкція «Про ведення касових операцій банками в Україні» № 174 від 01.06.2011 р. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

13.   Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків» № 1681 від 03.09.2013 р.

14.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

15.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» – http://kodeksy.com.ua/buh/psbo/6.htm

16.   Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

17.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

18.   Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

19.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"

20.   Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»

21.   Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, Наказ Мінекономіки України від 19.01.2006 №14 

22.   Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси підприємств. – Львів : Вид-во Львів.комерц.акад., 2007. – 107 с.

23.   Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств : практикум. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 196 с.

24.   Гудзь Н.В., Денчук Н.П., Романів Р.В.Бухгалтерський облік :– навч. посіб.2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2016. – 424 с.

25.   Малій О.Г. Фінанси підприємств : навч. посібн. – Харків  : Міськдрук, 2012. – 353 с.

26.   Міщенко В.І., Славянська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 796 с.

27.   Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства : підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 406 с.

28.   Презентація «Відсотки» http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-matematika/11653-prezentaciya-na-temu-vidsotky-skachaty.html

29.   Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система : навч. посібн. – Київ : Ліра-К, 2013. – 579 с

30.   Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : підручник. – Київ : УБС НБУ : Знання, 2010. – 550 с.

31.   Фінанси підприємств: підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – Київ : КНЕУ, 2013. – 519 с.

32.   Фінанси підприємств: навч. посібн. / за ред. О.С. Редькіна. – Одеса : СМИЛ, 2008. – 254 с.

33. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько;  Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. –375 с.

34. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств : навч. посібн. Рекомендовано МОН / Ярошевич Н.Б. – Київ : Видавництво: «Знання», 2012. – 341 с.

На початок