ПРОТИЕРОЗІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Електронний підручник

Головна

Теоретичні відомості

Глосарій

Словник землевпорядника

Додатки

Навчальна програма

Список використаних джерел

Укладачі

СЛОВНИК ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

 

А   Б   В   Г   Ґ   Д   Е   Є   Ж   З   И   І   Ї   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ь   Ю   Я

 

j0299125

 

А а

АБРИС – схематичне креслення місцевості, зроблене в польових умовах від руки з позначенням на ньому результатів промірів, необхідних для складання точного плану.

АБСОЛЮТНА ВИСОТА – відстань точки по прямовисній лінії до основної рівневої поверхні.

АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ – різниця між результатом вимірювання та умовно-істинним значенням вимірюваної величини.

АБСОЛЮТНА ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА форма земельної ренти, яку сплачують власникові за земельну ділянку незалежно від її родючості та місця розташування.

АГРОВИРОБНИЧА ГРУПА ҐРУНТІВ це рівноцінні за господарською добротністю ґрунти, які залягають на одних і тих самих елементах рельєфу, подібних за умовами зволоження і внаслідок цього близькі за агрофізичними, агрохімічними та іншими природними властивостями, що впливають на урожайність сільськогосподарських культур.

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТЕРИТОРІЇ перезволожені, ерозійно небезпечні, забруднені отрутохімікатами, залишками важких металів вздовж доріг, залишками добрив тощо.

АГРОЛАНДШАФТландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та лісові насадження, зокрема лісосмуги та захисні насадження.

АГРОХІМІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯобов’язкове агрохімічне обстеження грунтів з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, в якому фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів, рівні їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.

АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ обов’язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забруднення ґрунтів.

АЗИМУТкут, відрахований від північного кінця меридіана до напрямку на місцевості за ходом стрілки годинника.

АЗИМУТ ІСТИННИЙ (ГЕОГРАФІЧНИЙ)кут, який відраховують від північного напряму географічного (істинного) меридіана за ходом годинникової стрілки до напрямку на місцевості від 0о до 360о.

АЗИМУТ МАГНІТНИЙ кут, який відраховують від північного напряму магнітного меридіана за ходом годинникової стрілки до напрямку на місцевості від 0о до 360о.

АЕРОФОТОГРАФУВАННЯ – фотографування місцевості з літака чи будь-якого іншого літального апарата. Аерофотографування проводиться для створення топографічних карт за аерофотознімками, вивчення і обліку земельного фонду, проектуванні інженерних споруд.

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЛАНДШАФТ – вплив виробничої та невиробничої діяльності на властивості ландшафту.

АНТРОПОГЕННИЙ ЛАНДШАФТ частина природного середовища, розвиток якого підтримується людиною.

АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ҐРУНТІВ – зміни грунтів і ґрунтових покривів, що спричиняються діяльністю людини.

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА – зміни внесені в природу людською діяльністю, які впливають на органічний світ.

АРЕАЛ – область розповсюдження на земній поверхні певних явищ, тих чи інших видів тварин і рослин, корисних копалин.

 

Б б

БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ – сільськогосподарське угіддя, що використовується під штучно створені древесні, кущові або трав’янисті багаторічні насадження, призначені для отримання врожаю плодово-ягідної, технічної та лікарської продукції, а також для декоративного оформлення територій. До багаторічних насаджень відносяться: сад, виноградник, ягідник, плодовий розплідник, плантації та ін.

БАЗИС ГЕОДЕЗИЧНИЙ – відстань між двома закріпленими на місцевості точками, виміряна з високою точністю; служить для визначення довжини сторін тріангуляції.

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ – це ринкова вартість земельної ділянки при існуючому її використанні на дату оцінки або затрати на придбання земельної ділянки, яка застосовується для бухгалтерського обліку.

БІОСФЕР – область активного життя на земній кулі. В біосфері  живі організми і середовища їх існування органічно пов’язані одне з одним, утворюючи цілісну динамічну систему.

БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ – це природоохоронні, науково-дослідні установи міжнародного значення, які створюють з метою збереження в природному стані найбільш типових природних компонентів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення природного навколишнього середовища, його змін під впливом антропогенних факторів.

БІОТА – сукупність видів рослин, тварин і мікроорганізмів, об’єднаних спільною областю поширення.

БОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

БАЛ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ – одиниця виміру порівняльної оцінки земель. Приймається переважно від 1 до 100.

БУСОЛЬ – прилад для вимірювання азимутів.

БУСОЛЬ КРУГОВА – прилад для вимірювання магнітних азимутів і румбів, орієнтування на місцевості по магнітному меридіану, визначення величин горизонтальних кутів, побудови на місцевості кутів заданої величини.

 

В в

ВАЛОВИЙ ДОХІД – сукупні грошові надходження, які очікуються від реалізації прав на земельну ділянку.

ВАРТІСТЬ – суспільно визнаний еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у грошовій формі.

j0222015

ВАРТІСТЬ ЗЕМЛІ – вартість власності, яка  визначена різними методами і дає різні оцінки вартості землі в грошовому виразі.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ АБО НІВЕЛЮВАННЯ – сукупність вимірів, за результатами яких можна визначити перевищення однієї чи декількох точок над іншою, висоту якої приймають як задану.

ВЕРШИНА – найвища частина гори чи пагорба.

ВИДИ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ – обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконуються з метою складання документації із землеустрою.

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ – це організована і цілеспрямована діяльність власників землі та землекористувачів, яка забезпечує  ефективне землекористування і задовольняє потреби ринку.

ВИСОТА ІНСТРУМЕНТА – віддаль по прямовисній  лінії від горизонтальної поверхні до центру приладу.

ВИСОТА ПЕРЕРІЗУ РЕЛЬЄФУ – віддаль по висоті між січними площинами або суміжними горизонталями.

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК це рішення уповноваженого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування відповідно до земельного законодавства про надання землі у власність, користування і оренду підприємствам, організаціям, закладам або окремим громадянам з урахуванням цільового призначення в розмірах, які визначаються проектами землеустрою, а в окремих

ВІДНОСНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ – відношення абсолютної похибки вимірювання до умовно-істинного значення вимірюваної величини.

ВІДНОСНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ відношення абсолютної похибки вимірювання до умовно-істинного значення вимірюваної величини.

ВІЗИР пристрій для наведення об'єктива на предмет.

ВІЗУВАННЯ наведення оптичного або кутомірного приладу на точку.

ВІДЧУЖЕННЯ – право власника на відмову від володіння землею.

ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – передача земельної ділянки у власність іншій фізичній чи юридичній особі.

ВІХА тичина, жердина, гілка (часто з віхтем на кінці), якою вказують точку, напрям, позначають межі ділянки тощо.

ВКРАПЛЕННЯ розміщення всередині землеволодіння, землекористування земельних ділянок інших організацій, підприємств, установ.

ВЛАСНИК ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – особа, яка володіє сукупністю трьох прав  на власність: володіння, користування, розпорядження.

ВЛАСНІСТЬ – належність кому-небудь земельної ділянки з правом володіння, користування та розпорядження. Земля може перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ – система еколого-економічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на створення територіальних умов для раціональної організації території сільськогосподарського підприємства, яка забезпечує ефективність сільськогосподарського виробництва, раціональне використання земель, створення екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – сукупність заходів, направлених на поповнення природних ресурсів, корисних властивостей природних об’єктів, втрачених в результаті дії антропогенних чи стихійних сил.

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАТИВНА СИСТЕМА – меліоративна система, що розташована в межах земель одного власника (користувача) і забезпечує подачу, розподіл та відведення води на цих землях.

ВОДОРОЗДІЛ лінія, що йде вздовж хребта, від якої в обидві сторони відходять схили і яка визначає напрям стоку води.

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ – закріплення у правовому документі межі власності з узгодженою і зареєстрованою точною лінією розмежування.

 

Г г

ГЕОГРАФІЧНА ДОВГОТА двогранний кут, утворений між площиною початкового (гринвіцького) меридіана і площиною меридіана, який проходить через дану точку.

ГЕОГРАФІЧНА ШИРОТА кут, утворений прямовисною лінією, що проходить через дану точку, і площину екватора.

ГЕОГРАФІЧНИЙ або ІСТИННИЙ МЕРИДІАН лінія перетину земної поверхні площиною, що проходить через дану точку і вісь обертання Землі.

ГЕОДЕЗИЧНА ЗАДАЧА ОБЕРНЕНА задача, в якій за даними координатами двох точок необхідно знайти відстань між ними і взаємні напрями.

ГЕОДЕЗИЧНА ЗАДАЧА ПРЯМА задача, в якій за даними координатами однієї точки, азимутом чи дирекційним кутом з неї на другу точку і відстанню між ними необхідно знайти координати другої точки і напрям з неї на першу.

ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА система пунктів на земній поверхні, закріплених на місцевості спеціальними знаками й центрами, положення яких визначене в деякій єдиній системі координат і висот над рівнем моря на основі геодезичних вимірювань.

ГЕОДЕЗИЧНИЙ ПУНКТ точка на земній поверхні, положення якої визначено в прийнятій системі координат і висот на основі геодезичних вимірювань методами тріангуляції, полігонометрії тощо. Пункти позначаються і закріплюються на місцевості. Система взаємопов'язаних геодезичних пунктів утворює геодезичну мережу.

ГЕОДЕЗИЧНА ЗЙОМКА процес визначення точного просторового стану пунктів на поверхні землі. Геодезична мережа є основою топографічної і кадастрової зйомки.

ГЕОДЕЗИЧНІ ЗНАКИ наземні (стовпці, марки, піраміди) і підземні споруди, якими позначаються та закріплюються на місцевості геодезичні пункти. Геодезичні знаки розрізняються залежно від характеру й точності (класу) геодезичних робіт і від умов у місці встановлення. В тріангуляції над центром пункту встановлюють геодезичний сигнал. Знаки нівелювання закладаються також у фундаменти і стіни будинків, опори мостів тощо.

ГЕОДЕЗИЧНА ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ це площа проекції межі ділянки на площину проекції, в якій встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі.

ГЕОДЕЗІЯ галузь науки і техніки, яка шляхом вимірів розв'язує питання, пов'язані з вивченням форми та розмірів поверхні Землі, зображення всієї планети або окремих ЇЇ ділянок на картах, планах і профілях, методами математичної обробки вимірів, застосуванням їхніх результатів при вирішенні інженерних, економічних та інших завдань.

ГЕОЇД фігура Землі, обмежена рівневою поверхнею, яка співпадає з поверхнею морів і океанів у спокійному стані й продовжена під материками.

ГОРА, ПАГОРБ випуклі куполоподібні височини земної поверхні.

ГОРИЗОНТ ПРИЛАДУ відстань від центру приладу по прямовисній лінії до основної рівневої поверхні.

ГОРИЗОНТАЛЬ плавна крива лінія, яка проходить через точки з однаковими позначками.

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ПРОЛЯГАННЯ ЛІНІЇ величина горизонтальної проекції лінії.

ГРАДУС одиниця виміру плоского кута, що дорівнює 1/90 частині прямого кута; одиниця виміру дуги кола, що дорівнює 1/360 довжини кола.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗАБРОНЮЮЧИХ РЕЧОВИНмаксимально допустима кількість забруднюючих речовин у ґрунтах, яка не зумовлює негативних екологічних наслідків для їх родючості, загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров`я людини.

ГРАФІЧНА ТОЧНІСТЬ точність вимірювання відстаней між двома точками на папері за допомогою циркуля-вимірювача і масштабної лінійки. Встановлено, що такі виміри не можуть бути виконані точніше ніж 0,1 мм, через що при графічних вимірюваннях і побудовах величина 0,1 мм вважається допустимою точністю масштабу.

ГРИНВІЦЬКИЙ МЕРИДІАН астрономічний меридіан, який проходить через Гринвіцьку обсерваторію (поблизу Лондона у Великобританії). У міжнародній системі географічних координат прийнятий початковим (нульовим).

ГРОМАДСЬКА ЗАБУДОВА розміщені на земельних ділянках громадські будівлі та споруди, інші об'єкти загального користування. Об'єкти громадської забудови розміщують на земельних ділянках відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-кадастрового устрою з дотриманням відповідних норм і правил.

ГРОШОВА ОЦІНКА – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки.

ГРУБІ ПОХИБКИ похибки, які є результатом промахів і прорахунків.

ҐРУНТ – природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості.

ҐРУНТОВА МАСА – знятий родючий шар ґрунту.

ҐРУНТОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ – визначення генетичної будови та властивостей ґрунтів, структури ґрунтового покриву.

ГУМУС – органічна складова частина ґрунту, яка утворюється в процесі біохімічного розкладу рослинних і тваринних решток та формує його родючість.

 

Д д

ДАНІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ відомості про місце розташування земельної ділянки та її межі, кадастровий номер, грошова оцінка, кількісна та якісна характеристика, підготовлені відповідно до закону.

ДАЛЕКОЗЕМЕЛЛЯ велика віддаленість частини земель від садибних і виробничих центрів організації.

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів.

ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів.

ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ – діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єкта експертизи.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБМЕЖЕНЬ – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ це документ, що посвідчує право на земельну ділянку. Право тимчасового користування землею, в т.ч. на умовах оренди, оформляють договором.

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ власність на земельні ділянки, якими розпоря-джається органи державної влади.

ДЕРЖАВНА ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА сукупність її пунктів, рівномірно розміщених на території країни і закріплених на місцевості спеціальними центрами, які забезпечують їхнє збереження та стійкість у плані й за висотою протягом тривалого часу.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ це юридичне посвідчення нової земельної ділянки або змін у її правовому режимі, що здійснюється шляхом внесення встановленим чинним законодавством записів її фізичних або юридичних характеристик до державного земельного кадастру, надання ідентифікаційного (кадастрового) номера й видачі відповідного документа про реєстрацію земельної ділянки або зміни у її правому режимі.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або при­пинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну і якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ – забезпечення додержання всіма державними та громадськими органами, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами вимог земельного законодавства з метою ефективного використання та охорони земель.

ДИНАМІЧНА СІВОЗМІНА – це сівозміна, в якій чергування культур не є строго визначене наперед.

ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ це кут, відрахований від напрямку осьового меридіана або лінії, яка йому паралельна, до напрямку на предмет за ходом стрілки годинника.

ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ (ЗОНДУВАННЯ) ЗЕМЛІ – систеа вивчення земельних ресурсів, їх компонентів, чинників, що на них діють, за допомогою чутливих елементів і приладів, які перебувають на віддалі від досліджуваного об’єкту.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА це додатковий чистий дохід власників землі і землекористувачів, пов'язаний з використанням середніх та кращих за родючістю і розташуванням щодо ринку земель.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДОХІД є доходом, який являс собою додаткову частину чистого доходу, який створюється більш продуктивною працею на землях кращої якості при гірших умовах виробництва. Він є кількісною характеристи кою відносної родючості земель, яка виражається розмірами економії суспільних затрат на оцінюваних землях порівняно з менш родючими землями, диференціальний дохід виражає значення економічної ефективності використання земель з одночасним врахуванням їх якості та рівня інтенсивності землеробства.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ РЕНТНИЙ ДОХІД це дохід, який можна очікувати на земельних ділянках під сільськогосподарськими угіддями різної якості та місцеположення.

ДНО найнижча точка улоговини.

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ договір, за яким одна сторона передає безоплатно іншій стороні земельну ділянку (її частину) у власність.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ – затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження та розвідування земель, авторського нагляду за виконанням проектів.

ДОЛИНА широка полога лощина.

 

Е е

ЕКВАТОР географічний чи земний лінія перетину земної кулі площиною, яка проходить через центр Землі перпендикулярно до осі її обертання.

ЕКЕР геодезичний прилад для побудови на місцевості прямих кутів; застосовується при зніманні ситуації та розбивці кривих.

ЕКОЛОГІЯ – наука про відносини рослинних і тваринних організмів, які утворюють спільності між собою і з навколишнім середовищем.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі.

ЕКОНОМІКО-ПЛАНУВАЛЬНА ЗОНА частина території населеного пункту, що має однорідні просторові якості, переважно однотипний характер використання і окреслюються чіткими планувальними межами (магістральні вулиці, залізниця, водні рубежі тощо).

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експерт з оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

ЕЛЕВАЦІЙНИЙ ГВИНТ гвинт із пристроями, що дає можливість змінювати в невеликих межах нахил зорової труби нівеліра.

ЕЛЕКТРОННА КАРТА програмно-кероване картографічне зображення, візу-алізоване з використанням програмних і технічних засобів у прийнятій для карт проекції та системі умовних знаків.

ЕЛЕКТРОННИЙ ТАХЕОМЕТР багатофункціональний геодезичний прилад, який складається з цифрового теодоліта та світлодалекоміра і вирішує різні геодезичні задачі за допомогою вбудованої мікро-ЕОМ.

ЕРОЗІЯ ҐРУНТУ – руйнування верхнього шару ґрунту під впливом природних (води, вітру) та антропогенних чинників.

 

Ж ж

ЖИТЛОВА ОДИНИЦЯ окрема, квартира в житловому буднику, відносно якої розраховується нормативна площа прибудинкової території.

ЖИТЛОВА ТЕРИТОРІЯ це територія житлового кварталу (мікрорайону), яка розподіляється на прибудинкові території для надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок та спорудження житлових будинків, об’єктів у кварталі (мікрорайоні).

З з

ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості.

ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ накопичення в ґрунтах та грунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА МЕЛІОРАТИВНА СИСТЕМА це меліоративна система, яка розташована на території декількох областей та забезпечує подачу, розподіл і відведення води й об'єкти інженерної інфраструктури якої перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель.

ЗАКАЗНИКИ це природні території (акваторії), які визначають з метою збереження та відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів.

ЗАКЛАДАННЯ СХИЛУ віддаль між горизонталями в плані.

ЗАРАМКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ КАРТИ сукупність різних даних, розміщених поза зовнішньою рамкою карти.

ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА це лісові, степові, болотні та інші відокремлені ділянки ландшафту, що мають важливе наукове, природоохоронне й естетичне значення та визначені з метою збереження їх у природному стані.

ЗАСІЧКА – спосіб визначення координат точки шляхом вимірювання напрямків, кутів, відстаней, різниці відстаней.

ЗАСТАВА один із способів забезпечення зобов'язань. Відповідно до Закону України "Про заставу" на підставі застави кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості земельної ділянки.

ЗАСТАВНА ВАРТІСТЬ це сума ймовірної ринкової ціни земельної ділянки, визначеної на дату застави та вартості створюваних земельних поліпшень за рахунок кредитних ресурсів.

ЗАХОДИ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ – передбачені документацією із землеустрою роботи щодо раціонального використання та охорони земель, формування та організації території об’єкта землеустрою з урахуванням їх цільового призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості грунтів.

ЗЕЛЕНА ЗОНА територія у межах міст і селищ міського типу, а також навколо них, на якій створюють науково обґрунтовану систему парків, скверів, лісопарків, дендропарків, природних лісів тощо.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА це частина земної поверхні з встановленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ різні процеси, які пов'язані із змінами в галузі землеволодіння і землекористування в конкретному районі (кварталі).

ЗЕМЕЛЬНИЙ БАЛАНС систематизовані дані статистичної звітності про наявність, розподіл земельного фонду між категоріями земель, за власниками землі і землекористувачами, складом угідь, якісною характеристикою та оцінкою землі на території відповідних рад.

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР система обліку кількості та якості земель, їх оцінки, яка призначена для забезпечення державних органів влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб відповідними і необхідними відо­мостями про природний, господарський стан, правовий режим земель з метою організації раціонального використання та охорони земель, регулювання земельних відносин, землеустрою, обґрунтування плати за землю.

ЗЕМЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – функція, яка забезпечує управління використанням та охороною земель.

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК обов'язкова плата, що стягується з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ – це суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження землею.

ЗЕМЕЛЬНІ ПОЛІПШЕННЯ – зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок в її межах будинків, будівель, споруд, об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів).

ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ земельні відносини, що виникають, здійснюються та припиняються на підставі норм земельного права.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ спори, що виникають з приводу володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, встановлення їх меж, суперечки щодо додержання правил добросусідства, а також інші спірні питання, пов'язані із земельними ділянками.

ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ продаж земельної ділянки за конкурсом або аукціоном з наступним укладенням договору купівлі-продажу з особою, яка виграла конкурс чи аукціон.

ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ЗІС) система збору, обробки, збереження і розповсюдження інформації про землю.

ЗЕМЕЛЬНО-ОЦІНОЧНЕ РАЙОНУВАННЯ полягає у визначенні однорідних територій з характерними регіональними ознаками сільськогосподарського використання земель, пов'язаних із природними й економічними умовами.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА СПРАВА це відповідним чином оформлені і зброшуровані матеріали і документи по виконанню землевпорядних робіт.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЕКТ – це сукупність документів (розрахунків, креслень та ін.) зі створення нових форм устрою (улаштування) землі, їх економічного, технічного, екологічного та правового обґрунтування, які забезпечують організацію раціонального використання землі.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЦЕС це сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій, які виконуються у певному порядку і відповідають завданням землеустрою.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА СПРАВА це відповідним чином оформлені і зброшуровані матеріали і документи по виконанню землевпорядних робіт.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЕКТ – це сукупність документів (розрахунків, креслень та ін.) зі створення нових форм устрою (улаштування) землі, їх економічного, технічного, екологічного та правового обґрунтування, які забезпечують організацію раціонального використання землі.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ПРОЦЕС це сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій, які виконуються у певному порядку і відповідають завданням землеустрою.

ЗЕМЛЕУСТРІЙ це сукупність соціально-економічних й екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що відбувається під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ – це земльні ділянки в межах населених пунктів, які використовують для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування.

ЗЕМЛІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ це землі, на яких розташовані:

а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цивільніта військові) кладовища, могили, історичнітамеморіальні садиби, будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями;

б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти,

наскельні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів;

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування й забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народної архітектури, садово-паркові комплекси, фонова забудова.

ЗЕМЛІ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ землі, які розташовані у межах міста і забудову яких здійснюють відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних станрдартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови.

ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ всі землі в межах населених пунктів. Межі населених пунктів встановлюють і змінюють Верховна Рада України, Верховна Рада АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міська рада чи згідно із законодавством України.

ЗЕМЛІ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ це землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовують або мождуть використовувати для профліктики захворювань і лікування людей.

ЗЕМЛІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну й іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

ЗЕМЛІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ це землі, які використовують для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ це землі, надані в установленому порядку підприємствам, організаціям та установам для провадження відповідної діяльності.

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ це землі, надані для виробниц­тва сільськогосподарської продукції, провадження сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

ЗЕМЛЯ найважливіша частина навколишнього природного середовища, яка характеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами і є головним засобом виробництва в сільському та лісовому господарстві, а також просторовим (операційним) базисом для розміщення всіх галузей народного господарства.

ЗЕМЛЮВАННЯ – це комплекс робіт по зняттю, транспортуванню і нанесенню родючого шару ґрунту на малопродуктивні угіддя.

ЗЕНІТ найвища точка небесної сфери над головою спостерігача.

ЗОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ фактори, які проявляються в межах всієї або значної частини території населеного пункту і коригують її базову вартість.

ЗОНІНГ ТЕРИТОРІЇ МІСТА – зонування території міста з урахуванням місця-розташування земельної ділянки щодо центрів громадського обслуговування, магістральних, інженерно-транспортних мереж, а також архітектурно-ландшафтного та історико-культурного значення територій, їх функціонального призначення.

ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ встановлення вимог до дотримання видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах певних зон відповідно до місцевих правил забудови.

ЗОРОВА ТРУБА складова частина геодезичних інструментів, яка служить для наведення на місцеві предмети.

 

І і

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ облік і перевірка в натурі (на місцевості) наявності та господарського стану використання земель.

ІНВЕСТИЦІЙНА ВАРТІСТЬ це приріст ринкової вартості земельної ділянки в результаті інвестицій у земельні поліпшення.

ІНДЕКСНА КАДАСТРОВА КАРТА (ПЛАН) спеціальна кадастрова карта (план) розміщення кадастрів облікових одиниць в межах адміністративно- територіальних утворень, яка містить межі облікових одиниць, їх нумерацію.

ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ галузь геодезії, що вивчає питання застосування та розробки топографо-геодезичних методів і приладів в інженерно-будівельному виробництві.

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ знаходження проміжних значень величин за декількома відомими кінцевими значеннями.

ІСТИННИЙ або ГЕОГРАФІЧНИЙ МЕРИДІАН лінія перетину земної поверхні площиною, що проходить через дану точку і вісь обертання Землі.

 

К к

КАДАСТРОВА ЗОНА сукупність (об'єднань) земельних ділянок, які розташовані за межами населених ппунктів на території сільської (селищної) ради, або об'єднання кадастрових кварталів у населених пунктах.

КАДАСТРОВА ОБЛІКОВА ОДИНИЦЯ земельна ділянка, кадастровий квартал, кадастрова зона, адміністративно-територіальне утворення.

КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ компактне об'єднання земельних ділянок у населенному пункті, яке обмежене інженерними спорудами або природними межами.

КАДАСТРОВИЙ НОМЕР унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який надають земельній ділянці у процесі її формування якщо зберігає за нею на весь час існування.

КАДАСТРОВІ ЗЙОМКИ це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

КАЛЬКА прозорий папір або тонка тканина для знімання копій із креслень, малюнків чи рисунків, виготовлення світлокопій (синьок) та для креслення.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ – визначення вартості об’єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання.

КАРТА зменшене, закономірно спотворене внаслідок кривизни Землі зображення всієї земної поверхні або значних її частин.

КВАРТАЛ – це ділянка саду зайнята, як правило деревами однієї породи з декількома взаємозапилюючими сортами, обмежена дорогами і захищена лісосмугами

КІПРЕГЕЛЬ кутонарисний прилад із дальномірно-висотомірними пристроями, що дозволяють у комплекті з мензулою вести графічне знімання.

КОНСЕРВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ припинення господарського використання земель на визначений термін та залуження або заліснення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно й економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, і на яких перебування людей є небезпечним для їхнього здоров'я.

КОМПАРАТОР вимірювальний прилад, який діє за принципом порівняння вимірюваної величини з еталонною; вимірювальний пристрій, який реалізує порівняння однорідних фізичних величин.

КОМПАРУВАННЯ порівнювання.

КОМПЕНСАТОР оптичний пристрій, яким визначають різницю шляхом проходження двох променів (пучків променів) або кут обертання площини поляризації; механічний спеціальний пристрій або заповнювач для компенсації впливу температури, тиску, положення тощо на стан і дію споруд, машин, механізмів або приладів.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ власність на землю, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, районів у містах, а також об'єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

КОНСЕРВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ припинення господарського використання земель на визначений термін та залуження або заліснення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно й економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, і на яких перебування людей є небезпечним для їхнього здоров'я.

КОНТУР лінія, що окреслює форму предмета, обрис.

КОНТУРНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ це візуальне визначення якості землі на основі даних про родючість грунтів, рельєф, місце розташування та інші індивідуальні особливості земельних ділянок, за якими вони поділяються на кращі, середні та гірші.

КОРМОВА СІВОЗМІНА сівозміна, в якій вирощується більше ніж 50% кормових культур.

КООРДИНАТИ числа, якими визначають положення точки на прямій або кривій лінії, на площині або на поверхні, в просторі тощо.

КРУГЛИЙ РІВЕНЬ циліндрична ампула з вертикальною віссю, заповнена легкорухливою рідиною (спиртом або сірчаним ефіром).

КУРВІМЕТР прилад для вимірювання довжин кривих і звивистих ліній на планах і картах.

 

Л л

ЛАЗЕР генератор світлових хвиль, який створює вузький пучок монохроматичного електромагнітного випромінювання; промінь, отриманий за допомогою лазера.

ЛАЗЕРНІ ВІДДАЛЕМІРИ електронно-оптичні прилади, які використовують для визначення віддалі до будь-якого предмету на місцевості.

ЛІМБ нерухомий диск із градусними поділками у кутомірних приладах.

ЛІНІЙНИЙ МАСШТАБ шкала, поділки якої підписані стосовно заданого числового масштабу.

ЛІНІЯ ВОДОЗЛИВУ лінія, яка проходить по дні лощини.

ЛОКАЛЬНІ ФАКТОРИ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ фактори, які проявляються в межах окремої земельної ділянки і коригують її цінність (вартість) в межах економіко-планувальної зони.

ЛОЩИНА або ВИДОЛИНОК невелика і неглибока улоговина; улоговинка.

 

М м

МАЛОПРОДУКТИВНІ ЗЕМЛІ – це сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно неефективним.

МАСШТАБ відношення довжини лінії на плані або карті до її горизонтального пролягання на місцевості.

МЕЖА РАЙОНУ, СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА, РАЙОНУ У МІСТІ умовна замкнена лінія на повехні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій.

МЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ комплекс робіт із встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних утворень, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, у тому числі орендарів, із закріпленням їх межовими знаками встановленого зразка.

МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ це комплекс меліоративних заходів, спрямованих на поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, поліпшення земель з несприятливим водним режимом та інженерно-геологічними умовами, проектування, будівництво (реконструкція) й експлуатація меліоративних систем, включаючи наукове, організаційне та виробничо-технічне забезпечення цих робіт.

МЕНЗУЛА польовий столик, який використовують у топографії при безпосередньому складанні плану або карти місцевості за допомогою графічного методу.

МЕРИДІАН лінія на земній поверхні, яка проходить через точки з однаковою довготою.

МЕТОД ОЦІНКИ спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА МЕЛІОРАТИВНА СИСТЕМА це меліоративна система, що розташована в межах АР Крим, однієї області або одного району і забезпечує міжрайонну та міжгосподарську подачу, розподіл і відведення води.

МІНУТА одиниця вимірювання плоских кутів, яка дорівнює 1/60 градуса і позначається скісною рискою (') зверху цифри справа.

МІРНА СТРІЧКА механічний мірний прилад для безпосереднього вимірювання довжин, виконаний із сталевої штаби.

МІСЦЕ НУЛЯ відлік по вертикальному кругу теодоліта, коли візирна вісь зорової труби горизонтальна, а бульбашка рівня при алідаді вертикального круга займає нуль-пункт.

МІСЦЕВІСТЬ частина (ділянка, район) земної поверхні зі всіма її елементами.

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

МОНІТОРИНГ ЗРОШУВАНИХ ТА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ – комплекс спеціальних робіт, які включають збирання, обробку, зберігання та передачу інформації про стан меліорованих земель і меліоративних систем, їх водний баланс, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.

 

Н н

НАОЧНІСТЬ КАРТИ властивість карти, що забезпечує можливість швидкого огляду й сприйняття найбільш важливих та істотних елементів змісту карти.

НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ це первинна одиниця розселення людей в межах певної забудованої ділянки, яку постійно або сезонно використовують для проживання людей. Відповідно до чинного законодаства населені пункти поділяють на міста, селища міського типу і сільські населені пункти. Класифікація населених пунктів базується на таких основних ознаках, як: кількість населення і його зайнятість; адміністративно-політичне значення; народногосподарське значення; місцеві природні й історичні особливості.

НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ це природоохоронні, рекреаційні, історико-культурні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, створені з метою збереження, відтворення та ефективного використання природних комплексів й об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

НЕВ'ЯЗКА різниця між значенням функції, вирахуваним за результатами вимірів, та її істинним значенням.

НЕРУХОМІСТЬ земельні ділянки та нерухоме майно, переміщення якого без завдання йому шкоди неможливе або обмежене.

НІВЕЛІР оптико-механічний або оптико-електронний прилад для визначення перевищення між двома точками горизонтальним променем візування і вертикально встановлених у цих точках нівелірних рейок.

НІВЕЛІРНА РЕЙКА суцільний або порожнистий брусок прямокутного, одно-або двотаврового перетину.

НІВЕЛІРНА СИСТЕМА лазерна установка, що створює у просторі видимі горизонтальні напрямки і площини круглої форми.

НІВЕЛЮВАННЯ або ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗНІМАННЯ сукупність вимірів, за результатами яких можна визначити перевищення однієї чи декількох точок над іншою, висоту якої приймають як задану.

НОМЕНКЛАТУРА КАРТ система позначень аркушів карт.

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, що визначений по встановлених і затверджених нормативах без врахування попиту і пропозиції на ринку землі.

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ визначення необхідних затрат робочого часу працівником відповідної кваліфікації на виконання певної роботи або на виробництво продукції за одиницю часу на відповідних умовах.

 

О о

ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

j0235319

ОБ'ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру.

ОБ'ЄКТИВ частина оптичного приладу (одна або декілька лінз), обернена до предмета, за якими спостерігають.

ОБЛІК КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬ відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.

ОБЛІК ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ відображає відомості, які характеризують земельні угіддя за природними властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.

ОКУЛЯР частина оптичного приладу (одна або декілька лінз), обернена до ока спостерігача.

ОРГАНІЗАЦІЯ УГІДЬ – це встановлення складу і співвідношення угідь і доцільного розміщення їх на території.

ОРЕНДА – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянко.

ОРЕНДА ЗЕМЛІ – засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ визначення свого місцеположення щодо сторін горизонту за допомогою компасу, карти чи аерофотознімка, а також за місцевими ознаками (орієнтирами), за положенням Сонця, Місяця, зірок і за допомогою радіо-, світлових і звукових орієнтирів.

ОСОБИСТЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або осмобами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надоишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

ОСЬОВИЙ МЕРИДІАН середній істинний меридіан зони.

ОХОРОНА ҐРУНТІВ система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій та гарантуванням екологічної безпеки довкілля.

ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ система правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необгрунтоватному вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості ґрунтів, продуктивності лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

ОЦІНОЧНІ ПРОЦЕДУРИ дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки.

 

П п

ПАЛЕТКА сітка малих квадратів, точок чи паралельних ліній, нанесена на кальку, целулоїд або який-небудь інший прозорий матеріал.

ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ це окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, які визначають з метою збереження їх у природному стані.

ПАРАЛЕЛЬ лінія на земній поверхні, яка проходить через точки з однаковою широтою.

ПАСОВИЩА землі, вкриті трав`янистою рослинністю, які систематично використовуються переважно для випасання худоби.

ПЕРЕВИЩЕННЯ різниця висот двох точок.

ПЕРЕЛОГИ - це земельні ділянки, які раніше використовувались під ріллю і більше одного року, починаючи з осені, не використовувались під посів сільськогосподарських культурі не підготовлені під пар.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТУ В НАТУРУ це процес обернений до зйомки місцевості. При перенесенні проекту в натуру з проекту переносимо на місцевість межі запроектованих ділянок. Від перенесення проекту в натуру в кінцевому результаті залежить точність розташування на місцевості ділянок, паралельність їх сторін, відповідність виділених ділянок на місцевості з площами вказаними в експлікаціях.

ПІКЕТ точка на місцевості (позначена кілочком), яка слугує орієнтиром для встановлення рейки при виконанні топографічного знімання та нівелювання; стометровий відрізок траси; кілок, вбитий у землю в кінці кожного стометрового відрізка.

ПІКЕТАЖ вибір точок на місцевості й позначення їх кілочками при нівелюванні.

ПЛАН зменшене, подібне зображення на площині невеликої ділянки земної поверхні без урахування кривизни Землі.

ПЛАНІМЕТР прилад для механічного визначення площ.

ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ це система заходів, спрямованих на здійснення земельного законодавства та рішень органів місцевої влади щодо організації використання та охорони земель.

ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ умовне зображення на кресленні перерізу земної поверхні вертикальними площинами, а на кривих циліндричними площинами.

ПОЛЕ – це частина сівозмінного масиву менш більш рівновелика призначена для посіву сільськогосподарських культур, а також для здійснення різних механізованих процесів по обробітку ґрунту, посіву і збору врожаю.

ПОЛІГОНОМЕТРІЯ один із методів геодезичних робіт, вимірювання на місцевості довжин, послідовно пов'язаних між собою прямих ліній і горизонтальних кутів між ними.

ПОПЕРЕЧНИЙ МАСШТАБ це лінійний масштаб, паралельно до якого проведено ряд рівиовіддалених горизонтальних ліній, перетнутих перпендикулярами (вертикалі) та похилими лініями (трансверсалі).

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТРАСИ умовне зображення на кресленні перерізу земної поверхні вертикальною площиною, яка проходить перпендикулярно до осі траси.

ПОПЕРЕЧНИК уявна або зроблена лінія по ширині чого-небудь.

ПОПРАВКА значення величини, що алгебраїчно додається до результату вимірювання з метою вилучення систематичної похибки.

ПОРУШЕНІ ЗЕМЛІ землі, що втратили свою господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності людини або впливу природних явищ.

ПОХИБКА різниця між точною величиною чого-небудь і величиною, знай­деною при вимірюванні; погрішність.

ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ відхилення результату вимірювання від умовно істинного значення вимірюваної величини.

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ – право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.

ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без установлення строку.

ПРАВО ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ це право власника або користувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюють з метою збереження у природному стані типових або унікальних для певної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ – рівень результативності суспільної праці, яка визначається кількістю часу, який затрачається на одиницю продукції або на виконання конкретної роботи.

ПРОФІЛЬ зменшене зображення вертикального розрізу земної поверхні.

 

Р р

РАДІОДАЛЕКОМІР прилад для вимірювання відстаней за допомогою радіохвиль.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ це організаційна і цілеспрямована діяльність власників землі та землекористувачів (підприємств, установ, організацій, окремих громадян), яка забезпечує ефективне землекористування і задовольняє потреби ринку.

РАМКА КАРТИ лінія або система ліній, що облямовують картографічне зображення.

РЕЛЬЄФ сукупність нерівностей на земній поверхні.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ – комплекс організаційних, технічних та біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення грунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

РЕПЕР закріплений на місцевості знак у вигляді стовпчика, рейки тощо, що позначає висоту над рівнем моря, визначену нівелюванням; допоміжна точка з певними координатами.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

РЕНТА регулярно одержуваний дохід із землі або капіталу, який не потребує від одержувача підприємницької діяльності.

РЕНТНИЙ ДОХІД виражена в грошовій формі частина доходу від реалізації продукції, яка утворюється завдяки рентному ефекту.

РИНКОВА ЦІНА договірна ціна, реалізована в результаті переговорів між покупцем і продавцем, які обов'язково добре інформовані, вільні відтиску або діяли незалежно.

РІВНЕВА ПОВЕРХНЯ опукла поверхня, перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії) в кожній точці.

РІВНИНА плоска поверхня землі, горизонтальна або має невеликий нахил; залежно від середньої абсолютної позначки над рівнем моря розрізняють низовини (до 200 м над рівнем моря) та плоскогір'я (понад 200 м).

РІЛЛЯце всі розорані землі, які систематично використовуються під посів сільськогосподарських культур, включаючи посів багаторічних трав, відповідно до сівозміни, а також чисті пари.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ сукупність нормативно-правових, економічних і технічних документів з використання та охорони земель, які вміщують розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізацію яких передбачається здійснити протягом 23 років.

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ здатність грунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту.

РОЗГРАФЛЕННЯ КАРТ система поділу багатоаркушевої карти на аркуші, у результаті якого визначається положення рамок аркушів, розміри й число аркушів.

РУМБ гострий горизонтальний кут, відрахований від найближчого кінця меридіана до напряму на предмет.

 

С с

САДИБА ФЕРМЕРА це комплекс будівель, куди входить: житловий будинок, приміщення для худоби, навіс для сільськогосподарської техніки, склад для грубих кормів, склад для зерна, гноєсховище, біогазова установка тощо. Крім того, елементом господарського двору може бути фруктовий сад, город та інші малі архітектурні форми.

САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК – будь-які дії особи, які свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки чи намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його державної реєстрації.

СВІТЛОДАЛЕКОМІРИ електромагнітні (електронні) далекоміри, які для вимірювання віддалі використовують електромагнітні хвилі світлового діапазону.

СЕКУНДА одиниця вимірювання кутів і дуг, яка дорівнює 1/3600 градуса і позначається двома скісними рисками (") праворуч угорі біля цифри; міжнародна одиниця часу.

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – сукупність способів, заходів і засобів, які забезпечують збирання, зберігання, обробку та надання інформації про стан навколишнього середовища і реалізації запланованих програм.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ це сукупність взаємопов'язаних технологічних, організаційно-правових, економічних і методичних заходів з оцінювання та ведення кадастрової оцінки земель у складі земельного кадастру.

СИСТЕМА СІВОЗМІН – головна ланка землеробства, яка охоплює низку взаємопов’язаних підсистем: обробіток грунту, підживлення, насінництво, полезахисне лісорозведення, меліорація земель тощо.

СИСТЕМАТИЧНІ ПОХИБКИ похибки, які мають певне джерело, напрямок і величину.

СІВОЗМІНА це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і пару в часі та на території або тільки у часі.

СІДЛОВИНА ділянка земної поверхні, розташована на хребті між сусідніми вершинами.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ це земельні ділянки, які систематично використовуються для отримання сільськогосподарської продукції.

СІНОЖАТЯМИ називають землі, які систематично використовуються переважно для сінокосіння. За умовами зволоження вони бувають заливні, суходільні та заболочені.

СПЕЦІАЛЬНА СІВОЗМІНА – сівозміни, в яких вирощують культури, що вимагають спеціальних умов і прийомів агротехніки.

СТАВКА ПОДАТКУ – законодавчо визначений річний розмір пдати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

СТАВКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ – коефіцієнт, за допомогою якого рентний або чистий дохід перераховується в поточну вартість об’єкта оцінки.

СТАЛЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ – форма та відповідні до неї методи використання земель, що забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій.

СТОРОЖОК кілок, який виступає над поверхнею землі біля пікета або точки.

СТРУКТУРА ПОСІВІВ, АБО СТРУКТУРА ПОСІВНИХ ПЛОЩ це співвідношення площ під різними сільськогосподарськими культурами і чистими парами.

СУБ'ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ це:

а) громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності;

б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування на землі комунальної власності;

в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, на землі державної власності.

СХИЛЕННЯ МАГНІТНОЇ СТРІЛКИ кут, який відображає неспівпадання магнітного меридіана з істинним у даній точці.

 

Т т

ТАЛЬВЕГ, ВОДОЗБІРНА ЛІНІЯ лінія на карті, яка сполучає найнижчі точки дна річкової долини, яру, балки тощо.

ТАХЕОМЕТР геодезичний прилад із кутомірним, далекомірним і висотомірним пристроями.

ТЕОДОЛІТ геодезичний прилад для вимірювання кутів у горизонтальній і вертикальній площинах.

ТЕОРІЯ ПОХИБОК розділ математики, який вивчає властивості похибок і закони їхнього розподілу, методи обробки величин з урахуванням їхніх похибок, а також способи обчислення числових характеристик точності величин.

ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ – довідка-характеристика стану об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (будівля, споруда, інше), їх належність, склад та оцінка, підготовлені бюро технічної інвентаризації у встановленому порядку.

ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ – землі, забруднені внаслідок господарської діяльності людини, що призвела до деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров`я людей.

ТОПОГРАФІЧНА КАРТА географічна карта, що дає точне й детальне зображення місцевості, за яким можна визначити планове і висотне положення точок.

ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ (ТОПОЗЙОМКА) комплекс польових і камеральних робіт, які виконуються з метою одержання зйомочного оригіналу топографічної карти чи плану та іншої топографічної інформації.

ТОПОГРАФІЧНІ ПЛАНИ найбільші крупномасштабні карти, які характеризуються практично повною геометричною відповідністю (подібністю) зображення місцевості й постійністю масштабу (відсутністю спотворень) за будь-яким напрямом.

ТОПОГРАФІЯ наукова дисципліна, яка вивчає місцевість у географічному та геометричному відношенні шляхом створення топографічних карт і планів на основі знімальних робіт.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УГІДЬ переведення земель з одного виду в інший, з менш продуктивних у більш продуктивні.

ТРИЛАТЕРАЦІЇ метод визначення взаємного планового положення геодезичних пунктів шляхом побудови на місцевості систем суміжно розташованих трикутників.

ТРИМІРНІСТЬ властивість карти передавати інформацію водночас у трьох вимірах широті, довготі, висоті (потужності).

ТРІАНГУЛЯЦІЇ метод визначення великих відстаней на земній поверхні, за яким остання розбивається, поділяється на трикутники; визначення положення опорних точок на земній поверхні для топографічного знімання місцевості.

 

У у

УГІДДЯ – це земельні ділянки, які систематично використовуються або можуть бути використані для тих чи інших господарських цілей і відрізняються між собою за своїм історико-природним призначенням.

УЛОГОВИНА замкнена чашеподібна западина земної поверхні. Умовні знаки (топографічні й картографічні) позначення, застосовані на картах для зображення різних об'єктів та їхніх якісних і кількісних характеристик.

УРОЧИЩЕ – певна ділянка території, що відрізняється від навколишньої місцевості.

УСТУП АБО ТЕРАСА площадка на схилі в місцях різкого переходу від крутого схилу до пологого.

УЩЕЛИНА глибока та вузька лощина в гірській місцевості з крутими, зазвичай кам'янистими схилами.

 

Ф ф

ФАЦІЯелементарний ландшафтний комплекс, найменша структурна складова частина географічного ландшафту.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи,

j0149887

які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

ФОКУСУВАННЯ ЗОРОВОЇ ТРУБИ отримання в полі зору труби чіткого зображення відліків по нівелірній рейці.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ це використання ділянки, що відповідає класифікації земельних угідь і забудованих земель згідно обліку в державному земельному кадастрі.

 

Ц ц

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

ЦІНА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну ділянку від продавця або покупця.

ЦЕНТРУВАННЯ виконання суміщення вертикальної осі приладу з прямовисною лінією, яка проходить через пункт геодезичних вимірювань. Циліндричний рівень трубка, заповнена легкорухливою рідиною (спиртом або сірчаним ефіром) і поміщена в металеву оправу для захисту від по­шкоджень.

ЦИФРОВА МОДЕЛЬ КАРТИ запис змісту карти в цифровій формі на машинних носіях інформації; зручна для логіко-математичної обробки інформації.

j0292982

ЦИФРОВА МОДЕЛЬ МІСЦЕВОСТІ (ЦММ) записані в цифровій формі планові координати, висоти, обриси, назви і деякі якісні та кількісні характеристики об'єктів місцевості; така форма запису зручна для нагромадження, систематизації, ідентифікації та переробки, а також багатоцільового і неодноразового використання інформації.

 

Ч ч

ЧЕРВОНА ЛІНІЯ лінія границь запроектованих або існуючих проїздів, які обмежують контури забудови.

ЧЕРЕЗСМУЖЖЯ це  розчленованість землеволодіння, землекористування на кілька відособлених ділянок, розділених одна від одної землями інших землеволодінь і землекористувань, а також «живими» урочищами, важкодоступними і незручними у використанні.

ЧИСЛОВИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МАСШТАБ відношення довжини лінії, взятої на кресленні, до довжини тієї ж лінії, взятої на проекції, тобто на рівневій по­верхні або на горизонтальній площині.

ЧИСТИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД різниця між прогнозованою сумою надходить від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу.

 

Ш ш

ШКАЛА лінійне або колове розташування поділок, які відповідають певним значенням вимірюваної величини, на чому-небудь (переважно на певній частині вимірювального приладу); лінійка, рейка, круг і т. ін. з такими поділками.

 

slovnuk.htm#бЯ я

ЯР вузька лощина з обривистими незадернованими берегами, утворена на схилах гір і долин під дією плинних вод.


 

На початок